Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle, Freiburg/Fribourg